„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

REGULAMIN Klubu Turystyki Rowerowej PTTK

 

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Klubu Turystyki Rowerowej p/Oddziale PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, określa cele i zadania oraz zasady działania Klubu, a także kompetencje i tryb pracy jego władz.

§2

Klub Turystyki Rowerowej PTTK zwany dalej Klubem, jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja 3Maja 8. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału. Klub swą działalność opiera na aktywnej, dobrowolnej i społecznej pracy swych członków.

§3

Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Klub może posiadać własną odznakę, której wzór zatwierdza Zarząd Oddziału.

Cele i zadania Klubu

§4

Celem Klubu jest:
1. organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom Klubu uprawiania krajoznawstwa i turystyki rowerowej,
2. popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych okolic Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez organizację ogólnodostępnych wycieczek rowerowych,
3. organizowanie wycieczek, rajdów i wypraw rowerowych krajowych i zagranicznych dla członków i sympatyków Klubu,
4. reprezentowanie wobec władz administracyjnych, samorządowych i PTTK interesów turystów uprawiających turystykę rowerową, działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście i powiecie,
5. organizowanie szkoleń, spotkań i zebrań członków i sympatyków Klubu,
6. upowszechnianie i pomoc w zdobywaniu odznak turystycznych w szczególności krajoznawczych i turystyki rowerowej,
7. podnoszenia kwalifikacji członków Klubu, popularyzowanie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki rowerowej,
8. umożliwianie członkom Klubu korzystania z wszelkich form działalności PTTK.

Zasady zrzeszania się. Prawa i obowiązki członków Klubu.

§5

Klub zrzesza członków zwyczajnych Klubu oraz sympatyków Klubu.
Członek zwyczajny Klubu:
1. jest członkiem zwyczajnym PTTK,
2. złożył deklarację członka klubu i został przyjęty uchwałą Zarządu Klubu,
3. opłaci roczną składkę klubową,
4. uczestniczył w co najmniej 10 imprezach rowerowych zorganizowanych przez Klub, wykazując się znajomością zasad ruchu drogowego i jazdy rowerem w grupie zorganizowanej,
5. Punkt. 3 i 4 nie dotyczy członków – „Założycieli Klubu” w roku zatwierdzenia regulaminu Klubu przez Zarząd Oddziału PTTK im. M. Radwana.

Sympatyk Klubu:

1. nie jest członkiem zwyczajnym PTTK lub jest małoletnim członkiem PTTK.
Małoletni Sympatycy Klubu biorą udział w wycieczkach pod opieką osób pełnoletnich.
2. złożył deklarację przystąpienia do klubu. Małoletni za zgodą rodziców,
3. uczestniczył w co najmniej 5 imprezach (wycieczkach) rowerowych zorganizowanych przez Klub, wykazując się znajomością zasad ruchu drogowego i jazdy rowerem w grupie zorganizowanej,
4. opłaci roczną składkę klubową,
5. Sympatyk Klubu bierze udział w walnym zebraniu Klubu z głosem doradczym,
6. Sympatyk Klubu nie posiada biernego prawa wyborczego,
7. w imprezach wielodniowych o ograniczonej liczbie osób bierze udział w miarę wolnych miejsc.
8. Posiada indywidualne ubezpieczenie NNW.

§6

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. składać propozycje do planu pracy Klubu i je realizować,
2. wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz władz PTTK,
3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu, Oddziału oraz PTTK,
4. nosić odznakę organizacyjną PTTK i odznakę klubu,
5. brać udział w naradach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd Klubu i inne jednostki PTTK,
6. reprezentować Klub na imprezach innych organizatorów,
7. ma prawo pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez klub i inne jednostki PTTK, przy ograniczonej liczbie osób.

§7

Członek zwyczajny i sympatyk Klubu zobowiązuje się:
1. godnie reprezentować Klub,
2. składać swoje propozycje do planu pracy Klubu i je realizować,
3. aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu, poprzez udział w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Klub,
4. podnosić swoje kwalifikacje krajoznawcze i turystyczne poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz uprawnień kadry programowej PTTK,
5. podczas wycieczek nieść pomoc osobom jej potrzebującym,
6. zachować trzeźwość podczas imprez rowerowych,
7. przestrzegać przepisy Kodeksu Drogowego dotyczących bezpiecznej jazdy, właściwego stroju i wyposażenia roweru,
8. regularnie opłacać składkę klubową.

Władze Klubu

§8

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna Klubu.

§9

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą klubu.
2. w Walnym Zebraniu Klubu udział biorą:
– z głosem decydującym – członkowie zwyczajni klubu,
– z głosem doradczym – sympatycy klubu i osoby zaproszone,
3. Walne zebranie klubu jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział:
– w I terminie – co najmniej 50%+1 członek zwyczajny klubu,
– w II terminie – bez względu na ilość uczestników.

4. Walne zebranie Klubu wzbiera Zarządu Klubu i Komisj
Prawomocność zabrania stwierdza Komisja Mandatowa lub Prezydium Walnego Zebrania Klubu.
4. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu wybierane są przez członków zwyczajnych Klubu.
5. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w czasie kadencji miejsce. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.

§10

Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 2 lata.
Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Zebrania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

§11

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą:
1. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
2. udzielanie absolutorium członom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
3. określenie zadań Klubu na okres kadencji,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
5. wybór delegatów na Zjazd Oddziału według zasad określonych w ordynacji wyborczej Oddziału macierzystego członka Klubu.
6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.

§12

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na 2 lata, zawiadamiając członków Klubu na 7 dni przed terminem o miejscu, terminie i porządku obrad. Równocześnie Zarząd Klubu informuje o miejscu wyłożenia do wglądu sprawozdania za okres kadencji.

§13

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
1. z inicjatywy Zarządu Klubu,
2. na wniosek Zarządu Oddziału PTTK im. M. Radwana,
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu, zgodnie z §12. podjąc dodatkowo tematy obrad dla których Zebranie zostaje zwołane oraz wnioskodawcę nadzwyczajnego zebrania.

§14

Walne Zebranie Klubu wybiera z grona członków zwyczajnych Klubu, Zarządu Klubu
w składzie 3 osób i 3 osobową Komisję Rewizyjną Klubu.
Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, skarbnika i sekretarza.
Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału.

§15

Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. zwoływanie uchwałą Walnych Zebrań Klubu,
2. wykonywanie uchwał władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz uchwał własnych,
3. uchwalanie rocznych planów działania,
4. zarządzanie funduszami Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
5. składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Klubu
i zebraniach sprawozdawczych,
6. udzielanie odpowiedzi na uchwały Komisji Rewizyjnej Klubu oraz KR Oddziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń,
7. przyjmowanie uchwałą Zarządu nowych członków Klubu,
8. prowadzenie i aktualizowanie kartoteki członków Klubu,
9. organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki rowerowej połączonej z krajoznawstwem,
10. utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami Klubu, w tym informowanie ich o działalności Klubu i Oddziału oraz organizowanych spotkaniach i imprezach,
11. organizowanie podstawowego kształcenia członków Klubu w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
12. propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej, w tym rowerowej, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami,  szerzenie kultury uprawiania turystyki,
13. współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie w celu realizacji zadań Klubu,
14. prowadzenie dokumentacji pracy Klubu,
15. prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.

§16

Zebrania Zarządu Klubu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu. Zebrania Zarządu oraz uchwały Zarządu Klubu są protokołowane. Udział
w posiedzeniach Zarządu jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu Klubu.

§17

Do najważniejszych zadań prezesa klubu należy:
– zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
– ustalanie tematyki zebrań zarządu Klubu,
– podejmowanie decyzji w sprawach nie wymagających uchwały Zarządu,
– podpisywanie protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu,
– reprezentowanie Klubu.
Do najważniejszych zadań skarbnika należy:
– nadzór nad całokształtem działalności finansowej Klubu,
– regulowanie rachunków zgodnie z uchwałami Zarządu i sporządzonymi preliminarzami,
– zbieranie składek członkowskich i prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat,
Do najważniejszych zadań sekretarza należy:
– protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowane podejmowanych uchwał Zarządu,
– prowadzenie korespondencji, w tym korespondencji z członkami Klubu,
– prowadzenie ewidencji członków Klubu i jej bieżącą aktualizację,
– prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe przekazywanie jej do Zarządu Oddziału.

§18

Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:
1. zaniechania działalności,
2. rażącego i uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału,
3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym
i powierzonym,
4. działania na szkodę PTTK.
Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu chyba, że nie złożyły one wyjaśnień
w wyznaczonym terminie.
W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie urzędującego Zarządu i zwołanie Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Klubu i Zarządu Klubu mogą być uchylone przez Zarząd Oddziału
w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami władz naczelnych PTTK i władz Oddziału.

Komisja Rewizyjna Klubu

 §20

Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu w składzie 3 osób. Działa ona według zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

§21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy w szczególności:
1. kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej Klubu,
2. dokonywanie ocen działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
3. zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,
4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu.

Fundusze Klubu

§22

Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1. rocznej składki klubowej,
2. dotacji, darowizn i wpływów z innych tytułów.
Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na działalność Klubu powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału.
Uzyskane środki finansowe mogą być przeznaczone tylko na działalność statutową Klubu. Opłacenie corocznej składki klubowej jest potwierdzeniem chęci przynależności do Klubu w bieżącym roku. Wysokość rocznej składki klubowej proponuje Zarząd Klubu, a uchwala prawomocne zebranie członków klubu. Składka płatna jest jednorazowo lub w dwóch ratach – pierwsza rata do 1 kwietnia i druga do końca maja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu, aktywnie uczestniczącego w życiu Klubu od opłacania składki klubowej w danym roku lub składkę obniżyć.

§23

Zarządzanie funduszami Klubu powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału. Wszystkie wpływy i wydatki powinny być ujęte w ewidencji finansowej Klubu.

Rozwiązanie Klubu

§24

Rozwiązanie Klubu uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
1. zaniechania działalności,
2. spadku liczby członków poniżej dziesięciu osób przez okres jednego roku,
3. wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§25

W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek walnego zebrania klubu, likwidatorem Klubu są członkowie Zarządu Klubu.
W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału w pozostałych przypadkach wymienionych w §28 likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez zarząd Oddziału. Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu, a w przypadku jego braku likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału.

§26

Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału PTTK i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi do dyspozycji Oddziału. Majątek przekazany w użytkowanie Klubu
w przypadku rozwiązania Klubu stanowi mienie przekazującego. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia Klubu do innego Oddziału jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron.

Postanowienia końcowe

§27

Klub używa pieczęci firmowej podłużnej o treści:

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział im.Mieczysława Radwana 
Al. 3Maja 8          27 400 Ostrowiec Świętokrzyski
KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ

Klub może używać innych pieczęci zgodnie z zasadami obowiązującymi
w Oddziale PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Św.

§28

Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Oddziału.

§29

Niniejszy Regulamin  został uchwalony przez Walne Zebranie Klubu Turystyki Rowerowej PTTK w dniu 6.03.2009 roku. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.

 

REGULAMIN
Wycieczek  i Spacerów Rowerowych

1. Klub Turystyki Rowerowej p./Oddziale PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Św. jest organizatorem Wycieczek Rowerowych i Spacerów Rowerowych w każdą niedzielę i święto w okresie od pierwszej niedzieli kwietnia do ostatniej niedzieli października. Miejsce zbiórki uczestników wycieczek i spacerów rowerowych jest określane w zaproszeniach.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest:
– wpisując się na listę uczestników, znać i akceptować niniejszy regulamin,
– posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem w dzwonek, oświetlenie, odblaski, błotniki, lusterko wsteczne, narzędzia do naprawy roweru i części zamienne,

3. Każdy uczestnik powinien:
– znać i przestrzegać przepisy ruchu drogowego,
– znać trasę wycieczki i planowane miejsca postojów,
– poinformować organizatorów wycieczek o zmęczeniu lub gorszym samopoczuciu,
– dorosły uczestnik posiadać dowód osobisty, a osoby nie pełnoletnie legitymacje szkolna i kartę rowerową,

4. Przed wyruszeniem na trasę kierownik wycieczki wyznacza „prowadzącego” i „zamykającego”.

5.  uczestnicy na drogach publicznych jadą  zwartą grupą,
– ilość rowerzystów jadących w grupie nie może przekraczać 15, a odległość między grupami powinna być nie mniejsza niż 200 metrów,
– odległości miedzy rowerami w grupie powinny umożliwiać bezpieczne hamowanie tj. ok. 2-3 metry, ale nie więcej niż 5,
– grupę prowadzi „prowadzący”, który dyktuje tempo jazdy i wybiera drogę, a na końcu grupy jedzie „zamykający”. Dobrym zwyczajem jest nie wyprzedzanie „prowadzącego” i nie pozostawanie za „zamykającym”. Prowadzący i zamykający powinni mieć ze sobą łączność wzrokową i telefoniczną,

6. Niedopuszczalna jest jazda po drogach publicznych parami (2 uczestników wycieczki obok siebie) szczególnie w takich miejscach jak: przed końcem podjazdu, przed zakrętami o słabej widoczności i podwójnej linii ciągłej. Dopuszcza się jazdę parami – jeżeli szerokość pasa ruchu pozwala na wyprzedzenie grupy (pary) przez pojazdy jadące w tym samym kierunku bez zmiany pasa ruchu. tj. bez konieczności zjechania przez pojazd wyprzedzający na lewy pas.

7. Osoby niepotrafiące utrzymać jednakowego (równego) tempa jazdy powinny jechać na końcu,

8. Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie. Każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem, a na szczycie prowadzący zwalnia tempo jazdy do czasu dołączenia pozostałych uczestników wycieczki i zamykającego,

9. Po stwierdzeniu usterki roweru należy zatrzymać się i usunąć ją. Podczas awarii roweru można wziąć go na hol stosując mocny sznurek o długości 3 – 4 m.

10. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach,

11. Na wycieczce nie spożywamy alkoholu,

12. Będąc ostatnim w szyku należy ostrzegać (dzwonkiem) jadących z przodu o nadjeżdżających z tyłu pojazdach.

13. Dzieci biorą udział pod opieką rodziców, a młodzież w wieku 16 – 18 lat za pisemną zgodą rodziców.

14. Osoby zamierzające skrócić trasę (odłączyć się) winny powiadomić o tym kierownika grupy.

15. Organizator wycieczek nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania regulaminu wycieczek przez uczestników.

16.Statystyka wycieczek i spacerów prezentuje aktywność uczestników, organizowanych przez Klub Turystyki Rowerowej przy Oddziale PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim.

a) przy jednakowej liczbie wycieczek i ilości kilometrów, nazwiska uczestników umieszczane są alfabetycznie.

b) ilość kilometrów jest wielkością orientacyjną, wpisywaną wg licznika prowadzącego wycieczkę,

c) jednakową dla wszystkich uczestników wycieczki, którzy przejechali całą trasę (do granic miasta).

d) Aby wycieczka/spacer były zaliczone do statystyki, uczestnik musi przejechać minimum 15 km.

e) Za rajd uznaje się wyjazd minimum dwudniowy z nocą spędzoną poza miejscem zamieszkania.

f) Odjechanie od grupy powoduje zmniejszenie ilości zapisanych kilometrów o długość nie przejechanego wspólnie odcinka trasy.

g) Statystyka nie uwzględnia dojazdu z domu na miejsce rozpoczęcia wycieczki.

16. Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na rok bieżący posiadają ubezpieczenie od NNW. Pozostali uczestnicy wycieczek i spacerów rowerowych jadą na własną odpowiedzialność. (Ubezpieczają się we własnym zakresie)

Zarząd Klubu